اخبار رویداد

استقبال جامعه ی دانشگاهی از همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»
1396/5/1

استقبال جامعه ی دانشگاهی از همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»

نخستین جلسه ی نشست خبری همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»، روز گذشته برگزار شد.

استقبال جامعه ی دانشگاهی از همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»
1396/5/1

استقبال جامعه ی دانشگاهی از همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»

نخستین جلسه ی نشست خبری همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»، روز گذشته برگزار شد.

استقبال جامعه ی دانشگاهی از همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»
1396/5/1

استقبال جامعه ی دانشگاهی از همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»

نخستین جلسه ی نشست خبری همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»، روز گذشته برگزار شد.

استقبال جامعه ی دانشگاهی از همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»
1396/5/1

استقبال جامعه ی دانشگاهی از همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»

نخستین جلسه ی نشست خبری همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»، روز گذشته برگزار شد.

استقبال جامعه ی دانشگاهی از همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»
1396/5/1

استقبال جامعه ی دانشگاهی از همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»

نخستین جلسه ی نشست خبری همایش «نقش تکنولوژی های نوین در مدیریت برگزاری رویداد»، روز گذشته برگزار شد.