یکیتا

شــرکت دانــش بنیــان ســیمرغ پــس از ۲ ســال تحقیــق، تولیــد و توســعه، پلتفــرم قدرتمنــد مدیریـت آمـوزش بـه نـام «یکیتـا» را تولیـد نمـوده اسـت.